ABCDE
FGHIJ
KLŁMN
OPRSŚ
TUWZŻ

żyjący absolwenci latami

żyjący kapłani wg dat urodzenia